Rejestracja użytkownika
Minimalne wymagania — Znaki: 8, Liczby: 1, Wielkie znaki: 1
Prywatność witryny
Ogólna klauzula informacyjna Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego Net w Lubsku (STZNET Lubsko). Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO”) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego w Lubsku  z siedzibą przy  ul..Gdańska 9 w 68-300 Lubsku NIP 928-196-53-88 REGON 080085037. 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: net@stznet.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: A. Wykonania zadań statutowych Stowarzyszenia i innych prawnych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), B. Realizacji umów zawartych z kontrahentami STZNET Lubsko (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), C. Realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów STZNET Lubsko (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), D. W pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu. 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Polityka prywatności
Zasady i warunki
Rejestrując się na tej stronie, akceptujesz zasady i warunki korzystania z witryny opisane w Regulaminie.
Zasady i warunki
Anuluj